Gwnaeth Mark Chataway ac ei gwmni e, Hyderus, ymddangos yn rhifyn Awst/Medi o’r cylchgrawn “Insider” sef cyfnodolyn busnes sy’n cwmpasu Cymru gyfan sy’n atynnu darllenwyr busnes dylanwadol y wlad.

Mae’r erthygl o’r teitl “Mwy i’w gynnig” yn edrych ar wahanol gwmnïau sy wedi eu lleoli yng Nghymoedd De Cymru a sut y maent yn llwyddo mewn ardal sy’n ymddangos yn dawel acyn bell o’r chwaraewyr mawr fel Llundain, Bryste neu ein prifddinas gerllaw, Caerdydd.

Mae Mark yn cael ei dyfynnu yn dweud ei fod e’n weddol gost-effeithiol i weithio yma gan fod rhenti yn rhatach ac mae ei record o gadw staff yn ardderchog o’i gymharu â  Llundain a dinasoedd mawr eraill o ganlyniad i gyflog cystadleuol  Hyderus mewn perthynas â chyflogau cyfartal y Cymoedd.  Maintais mawr arall o fod yn gwmni Cymreig sy’n delio â chleientiaid Ewrop, Affrica ac Asia yw absenoldeb unrhyw fath o hanes trefedigaethol negyddol a allai gyd-fynd â gweithrediadau busnes ehangach y DU.

Ychwanegodd Mark fodd bynnag, bod rhaid i gysylltiadau  band-eang wella ac hoffai fe weld llwybr mwy diffiniedig i oresgyn y problemau cyflymder y band-eang sy’n digwydd ar hyn o bryd yn yr ardal.  Mae’r erthygl hefyd yn trafod y manteision o gael lleoliad  yng Nghymoedd De Cymru ac hefyd yn canolbwyntio ar bethau positif a’r hanes busnes llwyddiannus  yn yr ardal.  Mae e hefyd yn wych bod rhan bwysig yr erthygl  yn sôn am Hyderus ac yn amlinellu bod busnes llwyddiannus ac yn effeithiol  yn gallu gweithredu o leoliad tawel, gwledig yn y Cymoedd.

Mark Chataway and  Hyderus, featured in the August/September issue of “Insider”, a business journal covering the whole of Wales, which has a strong business readership base.   The article entitled “More to Offer” looks at various companies located in the South Wales Valleys and how they succeed in this seemingly quiet area far removed from the big players like London, Bristol or our nearby capital, Cardiff.

Mark is quoted as saying that it is fairly cost-effective to work here since rents are cheaper and his staff retention record is excellent in comparison with London and other big cities due to Hyderus’s competitive pay in relation to average wages in the valleys.   The other big advantage in being a Welsh company dealing with European, African and Asian clients is the absence  of any kind of negative baggage which might accompany wider UK business operations.  Mark added however that broadband links need to be improved and he would like to see a more defined route to overcoming the current speed problems with the internet in the area.

The article discusses the advantages of being located in the South Wales Valleys and focusses mainly on the positive aspects and success stories of business in the area.  It is wonderful that Hyderus takes up a sizeable chunk of the article and illustrates that a   successful and viable international business can be run from a quiet, rural location in the Welsh valleys.  Much of the article is taken up with Mark’s comments on the company location and it’s advantages.