Mae cylchlythyr a gyhoeddwyd  gan y cylchgrawn Insider (cylchgrawn busnes Cymreig allweddol gyda llawer o ddarllenwyr dylanwadol yng Nghymru)  yn cynnwys erthygl am gytundeb yn India a enillodd Hyderus ym mis awst 2013.  Aeth yr erthygl ymlaen i amlinellu pwrpas y cytundeb, y nod yn bennaf yw helpu oresgyn rhwystrau i imiwneiddio yn India a fydd yn cynnwys cynllun strategol drwy’r cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol ar iechyd cyhoeddus ar gyfer Global Health Strategies, India (Iechyd Byd-eang Strategol).  Mae’r erthygl hefyd yn nodi bod Hyderus wedi ennill prosiectau eraill yn India ac yn dyfynnu Mark Chataway yn dweud bod y cytundeb yn adeiladu ar enillion prosiect diweddar gyda chwmnïau mawr yno.  Mae Hyderus yn gyffrous iawn bod busnes bach Cymreig  yn gallu llwyddo yn economi India sy’n tyfu mor gyflym. O safbwynt rhyngwladol, mae Mark yn gobeithio y gall cwmnïau eraill o Gymru adeiladu ar allu Cymru fel gwlad fach i ddeall a gweithio gyda chwaraewyr mwy ac yn fwy pendant ar lwyfan y byd heb unrhyw fath o hanes trefedigaethol.

Mae’r bwletin yn anrhydedd i Hyderus.  Mae’n sôn am lwyddiant y cwmni, nid yn unig wrth ennill y cytundeb yma ond hefyd wrth adeiladu ar gyfres o fuddugoliaethau  mewn gwlad gydag economi fywiog a chynyddol sy’n dod yn chwaraewr mwy ac yn fwy pendant.

A newsletter published by the Insider magazine ( a business journal with a strong readership base in Wales ) reported on the contract in India won by Hyderus in August 2013. It went on to outline the purpose of the contract,  the prime objective of which  is to help overcome obstacles to immunisation in India which will include a media and social media strategy  on public health for Global Health Strategies, India.  The article also states that there have been other wins in India and quotes Mark Chataway as saying that the contract builds on recent project wins with major companies there.  Hyderus is very excited that a small Welsh business is doing so well in India’s growing economy.  From an international perspective, Mark hopes that other Welsh companies can build on the ability of Wales as a small country to understand and work with a bigger and more assertive player on the world stage without historical baggage.

The above bulletin is an accolade for Hyderus.  It cites the success of  the company, not only  in winning this recent contract, but also in building on a series of wins in a country with a vibrant and growing economy which is becoming a bigger and more assertive global player.